ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(Политика/Политиката) на Хотел Белвю
Настоящата Политика има за цел да обезпечи информираността на работниците/служителите, контрагентите и клиентите на Хотел Белвю (Организацията), в качеството му на администратор на лични данни (АЛД), по отношение на обработваните от Организацията техни лични данни, както и да гарантира законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни.

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, която пряко или непряко може да доведе до неговото идентифициране. Лични данни представлява информацията, която съвкупно с друга информация може да доведе до установяването самоличността на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Такава информация може да бъде име, дата на раждане, ЕГН, адрес, номер на документ за самоличност, телефонен номер, имейл адрес, данни за здравословно състояние, онлайн идентификатори, данни за крайни електронни съобщителни устройства и др.

Общата политика за защита на личните данни на Хотел Белвю (ОПЗЛД) и разписаните въз основа на нея Политики за защита на личните данни (Политиките) и Процедури за обработване на личните данни, в отделните хипотези на обработка (Процедурите), целят да гарантират правата на физическите лица, във връзка със защитата на техните лични данни, при обработването на същите от Организацията.

Общата политика за защита на личните данни на Хотел Белвю съдържа основните правила и информира за:

1. Цели на обработване на личните данни;
2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни;
3. Разкриване на лични данни;
4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите, право на жалба до надзорния орган;
5. Защита на личните данни;
6. Използване на лични данни на деца;
7. Трансфер на лични данни;
8. Начини за връзка с организацията;
9. Срокове за обработка и съхранение;
10. В случай, че не предоставите своите лични данни.
11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата и версия.

1. Цели на обработване на личните данни.

Хотел Белвю събира и използва личните Ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика.

1.1. Цели на обработване на личните данни на клиентите на Хотел Белвю

а. Хотел Белвю Обработва лични данни за целите на предлагането на стоки и услуги, на своите потенциални гости. В тази връзка Хотел Белвю може да обработи данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.

б. Хотел Белвю Обработва лични данни на своите гости за целите на изпълнението на сключения/сключените между Хотел Белвю и туристическа или туроператорска агенция договор/договори, включително счетоводни цели във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическото лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. Хотел Белвю Обработва лични данни със изрично съгласие от страна на физическото лице за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите гости, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на физическото лице и др.

г. Хотел Белвю Обработва личните данни на своите гости за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор с туроператор, включително за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. Обработването на лични данни, Хотел „Белвю” може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия данните на физическото лице по буква 'г'.

1.2. Цели на обработване на личните данни на контрагентите на Хотел Белвю, Администратори или обработващи на лични данни.

а. Хотел Белвю

Обработва лични данни на своите потенциални контрагенти, представляващи администратори или обработващи на лични данни за целите на установяване на договорни отношения, предлагането на стоки и услуги, възлагането на дейности на или поемане извършването на дейности, от името на своите потенциални контрагенти, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка Хотел Белвю може да обработи данни, индивидуализиращи лицето или негови представители, например: данни за име, телефонен номер, адрес и/или имейл адрес и др.

б. Хотел Белвю

Обработва лични данни на своите контрагенти за целите на изпълнението на сключения/сключените между Хотел Белвю и контрагента договор/договори, включително за счетоводни цели, във връзка със законовите задължения на администратора. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. Хотел Белвю

Обработва лични данни при изрично съгласие от страна лицето, за целите на маркетинговото проучване и предлагането на допълнителни стоки и услуги на своите контрагенти, данни за име, имейл адрес, телефонен номер, технически данни за устройствата на лицето и др.

г. Хотел Белвю Обработва личните данни на своите контрагенти, за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително за целите на събирането на вземания, както и задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор/клиентски номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. За целите на чл. 2.2 от ОПЗЛД, Хотел Белвю може да обработва лични данни на служители на своите контрагенти или да възлага на същите обработването на лични данни на своите служители, като възлагащата страна предоставя достатъчни гаранции за информираност и валидно съгласие от страна на служителите.

т. 2. Обработването на лични данни, Хотел Белвю може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни, са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други, включително да възложи събиране на вземания; като продаде вземането, чрез договор за цесия. В тази връзка предоставя на съответната страна по договора за възлагане или договора за цесия, данните на физическото лице по буква 'г'.

1.3. Цели на обработване на личните данни на работниците/служителите, заетите по гражданско правоотношение на Хотел Белвю

а. Хотел Белвю

Обработва лични данни на своите и потенциални работници/служители, респективно заети по гражданско правоотношение физически лица, за целите на подбора на кадри и обявяването и провеждането на конкурс за работа, както и кандидатстването от страна на физическото лице за постъпване на работа при АЛД, при ясното намерение за сключване на договор. В тази връзка Хотел „Белвю“ може да обработи данни, индивидуализиращи физическото лице, като например: данни за име, телефон, адрес и/или имейл адрес, информация за трудов стаж и професионален опит, информация за придобити образователно-квалификационни степени, преминати обучения и др.

б. Хотел Белвю

Обработва лични данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение за целите трудовото, социално- и здравноосигурителното законодателство, в това число воденето на трудово досие, на заетите по трудово правоотношение, изплащането на възнаграждение и обезщетения за временна неработоспособност и нетрудоспособност. На следващо място – за целите на изпълнение на сключения договор/договори, включително счетоводни цели, във връзка със законните задължения на администратора, изменението, продължаването и прекратяването на правоотношенията. За тази цел могат да бъдат обработени данни на физическо лице за име, ЕГН или дата на раждане, номер на документ за самоличност, адрес, имейл, телефонен номер и др.

в. Хотел Белвю

Обработва личните данни на своите работници/служители, респективно физическите лица, заети по гражданско правоотношение, за целите на реализирането на своите законни интереси, включително във връзка с изпълнението на конкретен договор, включително задължения на администратора, произтичащи от нормативен акт или разпореждане на компетентен орган. За тази цел АЛД обработва данни за име, ЕГН, номер на документ за самоличност, номер на договор, адрес, телефонен номер, имейл адрес и др.

т. 1. Обработването на лични данни, Хотел Белвю

може да възложи на трето лице, представляващо Обработващ лични данни, извън структурата на АЛД, което предостави достатъчни гаранции за спазване изискванията на релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни. Дейности по обработването на личните данни, които Организацията може да възложи на Обработващ лични данни са например: счетоводни и правни услуги, охранителна дейност и видеонаблюдение, изграждане, доставка и поддръжка на софтуерни продукти, компютърни системи, интернет сайтове и други.

2. Начини за събиране и средства за обработване на лични данни.

Хотел Белвю събира личните Ви данни по начините, посочени в настоящата Политика.

2.1. Лични данни на нашите потенциални и реални гости, контрагенти, работници/служители и физически лица, заети по гражданско правоотношение можем да получим или съберем пряко от лицето, за което се отнасят; от друго лице, за което Хотел Белвю, негов представител или упълномощено лице ще уведоми субекта на данните; от орган или институция, при наличието на валидно правно основание за получаване на данните. При ясно намерение за сключване на договор или за целите на реализиране законните интереси на АЛД, Ваши лични данни можем да получим и чрез достъп до публични регистри.

2.2. Лични данни и информация за физическото лице могат да постъпят при нас под формата на документи, формуляри, бланки, заявления, писма и кореспонденция. На следващо място, Ваши лични данни можем да обработим при Ваше посещение в нашият хотел в който има система за контрол на достъпа и/или система за видеонаблюдение.

2.3. Ваши лични данни можем да съберем или получим от интернет сайтове, собствени или на наши партньори (в това число и чрез използването на „бисквитки“), при условията на настоящата Политика, от използваните Ваши устройства, страници и брандове в социалните мрежи, както и от други източници, при съществуването на валидно правно основание за това и спазване на правилата за защита на личните данни.

Хотел Белвю обработва личните Ви данни със средствата, посочени в настоящата Политика.

2.4. Неавтоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение за обработване на лични данни или извършването на конкретна дейност по обработване предполага човешка намеса. По неавтоматизиран начин и с неавтоматизирани средства ние обработваме постъпилите документи на хартиен и електронен носител, включително договори, писмена или устна кореспонденция, волеизявления на субектите на данни и др. Този вид обработка на данните се извършва, както на хартиен или друг физически носител, така и в електронна среда, чрез използването на компютърни системи и конфигурации, мултифункционални устройства, като принтери, скенери, копирни и факс машини, а също така и чрез използването на специализиран софтуер, като счетоводния такъв.

2.5. Автоматизирани средства за обработване на лични данни. Такива са всички средства, при които вземането на решение по обработването на лични данни или извършването на конкретно действие по обработване на лични данни се извършва при отсъствието на човешка намеса. Нашата организация обичайно не използва изцяло автоматизирани средства за обработка за лични данни. Но за такъв вид обработване е възможно да се приеме примерно получаването на информация, чрез използването на 'бисквитки'.

3. Разкриване на лични данни.

Хотел Белвю ще разкрие, включително чрез предоставяне, личните Ви данни единствено в случаите посочени в настоящата Политика.

3.1. При наличието на законово задължение или при разпореждане на компетентен орган или институция, АЛД ще разкрие и/или предостави Ваши лични данни на съответния орган или институция или на друго лице.
3.2. При предоставяне на Вашето изрично съгласие, при сключването или воденето на преговори за сключване на договор с Хотел Белвю.
3.3. При наличието на преимуществен за АЛД интерес, произтичащ от нормативна разпоредба или на друго валидно правно основание. Също така и в хипотезите, когато са застрашени живота, здравето, основни права и свободи на субекта на лични данни, трето лице и група лица, както и общественото здраве и сигурността на обществения ред.
4. Осъществяване на достъп до личните данни, променяне, коригиране, ограничаване на обработването и изтриване на същите, право на жалба до надзорния орган.
4.1. Вие имате право да изискате и получите от Хотел „Белвю” потвърждение дали свързани с Вас лични данни се обработват от АЛД.
4.2. Вие имате право да получите достъп до данните и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от АЛД.
4.3. Вие имате право да получите информация за логиката на процесите по обработването на личните Ви данни, целите и сроковете на обработка и съхранение на данните, информация, относно категориите получатели, на които Ваши лични данни могат да бъдат или са били разкрити или предоставени за обработване, от името на АЛД.
4.4. В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани и/или съхранявани от Хотел „Белвю” в случай, че за АЛД няма задължение да продължи обработката и/или съхранението на данните или отсъства преимуществен законен интерес на АЛД да продължи обработката и/или съхранението на личните данни, Вие може да възразите срещу обработването или да отправите искане за ограничаване или преустановяване на същото, както и за заличаване на Вашите данни. Това възражение респективно искане, може да бъде отправено относно всички или някои от хипотезите на обработване, както за пълния обем от лични данни така и за част от него.
4.5. Вие имате право да поискате от АЛД да актуализира, коригира или допълни обработваните Ваши лични данни.
4.6. Вие може да поискате изтриването, ограничаването на обработването или връщането на личните Ви данни и АЛД ще бъде длъжен да изпълни Вашето искане в случай, че:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с оглед спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Хотел Белвю
4.7 АЛД не е длъжен да изтрие, ограничи обработването или върне Вашите лични данни, в случаите, когато ги съхранява и обработва:

за упражняването на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задачата от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защита на правни претенции;
за упражняване права на АЛД, преимуществени спрямо правния интерес физическото лице.
4.8. За да упражните гореописаните си права, Вие следва да подадете писмено искане до Хотел Белвю, удостоверявайки своята самоличност и описвайки точно основанието на Вашето искане, относно кои категории лични данни се отнася Вашето искане, относно кои действия по обработването и съхранението на Вашите лични данни отправяте искането. Искането по предходното изречение може да отправите, както писмено до наш служител на място в офис или териториално поделение на АЛД, така и по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
4.9. Вие мате право да подадете жалба за нарушение на Вашите права, относно защитата на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. 'Проф. Цветан Лазаров' № 2 (www.cpdp.bg).
5. Защита на личните данни.
5.1 В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на данните и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни, Хотел Белвю регулярно провежда одити и анализи на своята дейност и извършва оценка на риска и въздействието за личните данни, защитата на личните данни и правната сфера на субектите на лични данни.
5.2. В тази връзка, Хотел Белвю въвежда и поддържа в своята организация и относно своята дейност адекватно ниво на сигурност и защита на личните данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни и сигурност на информацията.
5.3. Хотел Белвю провежда регулярни инструктажи и обучения на своите служители, с цел повишаване на тяхната осведоменост, относно правата и задълженията им, във връзка с обработването на лични данни, както и развитието на правната рамка и техническия прогрес.
6. Използване на лични данни на деца.
6.1 Хотел Белвю не събира и не обработва лични данни на деца умишлено, за каквито и да било цели, извън целите на трудовото и осигурителното законодателство, що се касае до работниците/служителите на АЛД. В тези случаи работникът/служителят предоставя съгласие за обработването.
6.2. Хотел Белвю събира и обработва лични данни на деца, същото е възможно да се случи при посещение в АЛД, където има изградена система за видеонаблюдение. В тези случаи се съблюдават правилата и изискванията на ОРЗД и релевантната правна рамка, в областта на защитата на личните данни.
7. Трансфер на лични данни.
7.1 Хотел Белвю обичайно не трансферира лични данни извън пределите на Република България.
7.2. Хотел Белвю Може да предостави Ваши лични данни на съответната туристическа или туроператорска агенция, чрез която сте заявили използването на нашите услуги, в случай на договорно или законово задължение за АЛД или с оглед реализиране преимуществен интерес на Организацията, а също така и когато това се налага, за упражняване на Ваши права.
7.3. АЛД може да предостави Ваши лични данни на застрахователна компания, извън пределите на Република България, в случай на застрахователна претенция или за нуждите на упражняването на други Ваши права или с оглед законни задължения или преимуществени интереси на АЛД.

8. Начини за връзка с организацията.

Аспитур ООД с ЕИК115818367 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул „Сливница“ 6А, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Контактна информация:

Адрес: 8240 Слънчев Бряг, Хотел Белвю
Интернет адреси: www. hotelbellevue-bg.com
Телефони 0554 25575
Длъжностно лице по защита на данните Администраторите определят Янко Янков e-mail: dpo@hotelbellevue-bg.com
9. Срокове за обработка и съхранение.
Хотел Белвю обработва и съхранява Вашите лични данни в сроковете, определянето на които е описано в настоящата Обща политика за защита на личните данни или сроковете, договорени между страните по договор или при предоставяне съгласието за обработване на данните.
9.1. Хотел Белвю обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, не по-дълги от минимално необходимото за постигане целите на обработка на личните данни;
9.2. АЛД обработва личните данни в законоустановените срокове в случаите, когато такива съществуват.
9.3. Сроковете за обработка и съхранение на личните данни могат да бъдат определени и между страните по договор с АЛД, при съблюдаване целите за обработка на данните и изискванията на релевантната правна рамка.
10. В случай, че не предоставите необходимите свои лични данни, съобразно целите на обработка, поради необходимостта и/или задължението на Хотел Белвю да обработи същите, ние не може да сключим договор с Вас, да предоставим желаните от Вас стоки или услуги.
11. Актуализация и промяна на настоящата ОПЗЛД, както и текущата й версия.
11.1. Всички промени на ОПЗЛД, извършвани в бъдеще ще бъдат публикувани на интернет сайта на Хотел Белвю
11.2. Съобразно възможностите за връзка с физическите лица и характера на отношенията между АЛД и същите, промените в ОПЗЛД, както и създаването и актуализирането на отделни Политики за обработването на лични данни, ще бъдат съобщавани на субектите на данни своевременно.

Последна промяна: 25/05/2018 г.

Запознат съм и разбирам Общата политика за защита на личните данни на Хотел Белвю,

К.к. Слънчев Бряг Вълчо Вълчев - Управител

Дата: 25/05/2018

Фирма АСПИКОР ООД е част от АСПИ ГРУП. Основана през 1999, компанията оперира в сферата на туризма и услугите.

Нейно притежание е Хотел Белвю /4*/ в известния черноморски курорт Слънчев бряг.

http://www.hotelbellevue-bg.com/

Длъжностно лице по защита на личните данни

Уважаеми клиенти и партньори,

За нас защитата на личните данни е съществен въпрос, поради което предприехме необходимите мерки, за да Ви предоставим обобщена информация за обработването и защитата на личните данни от АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП.

Имам отговорността да изпълнявам функциите по защита на личните данни в дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП и вярвам, че с изложената информация ще Ви помогна да откриете отговор на всички въпроси, отнасящи се до Вашите лични данни. Можете да се обръщате към моя екип по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и спазването на Вашите права.

В предоставената информация ще намерите отговори на често задавани въпроси, обяснение на понятията, които се отнасят до защитата на личните данни, и друга полезна информация, свързана с обработването на личните Ви данни.

Янко Янков - Длъжностно лице по защита на личните данни

Кой може да се обърне към длъжностното лице

Длъжностното лице по защита на личните данни е назначено съгласно разпоредбите на чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД) в дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП.

Задълженията на длъжностното лице по защита на личните данни включват и задължението да защитава правата и интересите на субектите на данните.

Към длъжностното лице по защита на личните данни могат да се обръщат всички субекти на лични данни. Под субект на лични данни се има предвид всяко физическо лице, за което се отнасят личните данни. Това са всички граждани на Европейския съюз (ЕС), чиито права са защитени от ОРЗД. Защитата на личните данни се прилага само по отношение на живи физически лица, тъй като Общите правила изключват от обхвата на своето действие данните за починали лица. С оглед на дейността на дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП, това са преди всичко нашите клиенти, служители и търговски партньори.

Длъжностното лице по защита на личните данни отговаря за спазване на изискванията относно прилагане на правата на субектите на данните в дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП. Вашите заявления, отнасящи се към в дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП, можете да изпращате директно към дружеството по един от следните начини:

· Лично на рецепция в хотел Белвю
· Чрез нотариално заверено заявление, изпратено по пощата
· По електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

За какво отговаря Длъжностното лице по защита на личните данни

Длъжностното лице по защита на личните данни организира дейностите по комуникация и съдействие със субектите, в случаите когато са били нарушени техните права при обработване на личните им данни и в случаите на прилагане на техните права, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни).

Става дума за следните основни права:

· право на достъп до лични данни
· право на корекция на лични данни
· право за получаване на информация за обработването на лични данни
· право на ограничаване обработването на лични данни
· право на преносимост - на личните данни
· право на възражение срещу обработването на лични данни
· право на отказ от автоматизирано обработване на данните, включително профилиране
· право на заличаване (правото да бъдеш забравен)
· право за получаване на информация, в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни
· право на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Всяко от посочените права може да бъде упражнено от субекта чрез подаване на заявление.

Подаване на заявление във връзка с лични данни

Можете да подадете Вашето заявление до Длъжностното лице по защита на личните данни. Вашите искания ще бъдат разгледани във възможно най-кратък срок. Лицето, което приеме Вашето искане (администраторът или Длъжностното лице по защита на личните данни), ще Ви предостави информация за предприетите мерки в срок до един месец от получаване на Вашето точно и разбираемо формулирано заявление, при условие че подателят на заявлението е еднозначно идентифициран. Посоченият срок може да бъде удължен с още два месеца, ако това се налага поради сложността на случая и броя на заявките. Администраторът (Длъжностното лице по защита на личните данни) е длъжен да Ви информира за всяко възможно удължаване, в срок до един месец от получаване на заявлението, като посочи основанията за подобно отлагане.

Ако заявлението Ви не може да бъде идентифицирано, или не е формулирано точно и разбираемо, администраторът или Длъжностното лице по защита на личните данни ще се обърне към Вас с молба да го допълните, като от този момент престава да тече едномесечният срок за решаване на Вашето заявление, до деня на неговото допълване. В тази връзка молим да имате предвид, че ако не допълните Вашето заявление в разумен срок, същото няма да бъде разгледано и ще бъде отхвърлено на основание член 12 от Регламента.

Заявленията могат да бъдат подадени по един от следните начини:

· Лично на рецепция в хотел Белвю
· По пощата с нотариално заверено заявление
· По електронна поща чрез подписано с квалифициран електронен подпис заявление и съобщение.

Отговорът ще Ви бъде изпратен по посочен в заявлението начин.

В случай, че администраторът не може да предприеме мерките, които сте поискали, ще бъдете и информиран, не по-късно от един месец от приемането на Вашето заявлението.

Предоставянето на исканата информация от наша страна, както и удовлетворяването на Вашите искания, се извършва напълно безплатно. В случай на заявления, които са необосновани или несъстоятелни, най-вече по причина че се повтарят, администраторът има право:

а) да изиска съответна такса, включваща административните разходи, извършени във връзка с предоставяне на поисканата информация или съобщение или във връзка с предприемане на исканите действия

или

б) да отхвърли искането.

Как да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни

По пощата, на адрес: БЪЛГАРИЯ 8240 Слънчев Бряг Хотел Белвю

Длъжностно лице по защита на личните данни

· Чрез имейл съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис на адрес:
dpo@hotelbellevue-bg.com
· Лично на рецепция в хотел Белвю

Моля да имате предвид следната информация за обработване на личните данни, които ще ни предоставите във връзка с разглеждането на Вашето заявление, сигнал или искане:

Обработването на лични данни се извършва с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Ще използваме Вашите лични данни за удостоверяване на Вашата самоличност и за надлежното разглеждане на Вашето искане. Вашите данни и техните носители ще се съхраняват в информационната система за защита на личните данни за периода на разглеждане на Вашето искане, след което ще се съхраняват за срок от 5 години от разглеждане на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, както и за дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.

Във връзка с това, бихме искали да Ви информираме за правото Ви да поискате от дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране или изтриване, ограничаване на обработването им, депозиране на възражение за обработването им, както и правото за пренос на данните. Допълнителна информация относно обработването на личните данни и начина на разглеждане на исканията за прилагане на правата на субектите на данните, както и за процедурите в случай на нарушаване защитата на личните данни, можете да намерите в интернет секциите за поверителност на дружеството АСПИТУР ООД, част от холдинга АСПИ ГРУП.

Login Form
Register Form